Avís legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU i totes els seves filials informa que és titular de la següent relació de llocs web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU informa dels següents dades:

RAZÓN SOCIAL: OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU (GRUPO)

SOCIEDADES FILIALES: BIKESHOW SPORT EVENTS SLU, CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA, OUTDOOR TIME SLU

NIF SOCIEDAD PRINCIPAL: B62872338

NIF FILIALS: B55283329, G-61403218, B-64062524

DOMINIS: www.ocisport.net, www.ocisporttv.tv, www.outdoortime.tv, www.ocisportacademy.com, www.seaottereurope.com, www.garminmountainfestival.com, www.volcatbtt.com, www.salomonrunbarcelona.com, www.copacatalanabtt.com, www.skyracecomapedrosa.com, www.urbanrunning.cat, www.supercupmtb.com, www.euromobilityfestival.com , www.laciclobrava.com, www.elsbastions.com, www.gravelridetour.com, www.bikeshow-santasusanna.com, www.bikeshow-vic.com, www.bikeshow-gava.com, www.bikeshow-naturland.com, www.ultratrailbcn.com, www.gironagravelworldseries.com, www.ixseuropeandownhillcuppanticosa.com, www.bikemarathonbtt.com, www.ebiketour.es, www.cursalba.cat, www.downurban.com, www.clubesportiubikecat.com, www.cyclingweekbarcelona.com

ADREÇA POSTAL: CL ALEMANYA 60 P | LES COMES,08700 IGUALADA (BARCELONA)

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: [email protected]

TELÈFON: 938088091

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per qualsevol dels llocs web del GRUP OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU confereix la condició d’ usuari.
Els llocs web esmentats anteriorment proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU per accedir a certs conNnguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o seguretat en la relació amb tercers i l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU no es fa responsable del conNngut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la seva lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’ activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent.

S’entendrà que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU en té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent faig declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hi hagués declarat l’existència de la lesió, i OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU declara haver-hi adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mal als usuaris de la seva lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació per la seva lloc web. En conseqüència, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’ usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i no Nndran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que s’incorpori l’IVA al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’ usuari visualitzar el preu final complet. Així mateix, si fos aplicable qualsevol un altre impost, així s’indicaria, incloent, si escau, l’ import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercuNr al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual industrial

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Condicions generals de reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU posa a la vostra disposició a la seva web.

La reserva mitjançant els llocs web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU.

Aquestes condicions són aplicables sens perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, La normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/ 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva. Així mateix, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa a la mateixa web. Per la reserva amb OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU a través del seu lloc web, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per accedir als llocs web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL i la contractació per mitjà d’aquests. L’usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop efectuada la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva en pantalla, i aquesta podrà imprimir com a comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

Funcionament de la reserva

Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU ofereix a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves , les característiques i els preus. Tot i això, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes i/o serveis esmentats.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats a la pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

Despeses i prestació dels serveis.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU detalla a la sol·licitud d’inscripció el preu de la inscripció i les despeses addicionals que complementin l’esdeveniment. En tot cas, durant el procés de compra s’especificarà per separat i en la factura corresponent es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

Formes de pagament.

El client podrà abonar l’import del servei optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d’indicar la vostra elecció: – Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer) ). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reembossament en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor. Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació. Així mateix, alguns dels esdeveniments contractats podrien contractar-se directament amb l’organitzador pel que serà aquest el que notificarà qualsevol variació a la inscripció i li correspondrà a aquest la devolució o canvi d’inscripció.

La disponibilitat de serveis oferts per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponiblitat, l’organitzador de l’esdeveniment serà el responsable de notificar-ho al client. En aquest cas, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU., posa a disposició a la pròpia web de la informació que requereix a Atenció al client, des d’on s’ha de dirigir per consultar qualsevol tipus de dubte sobre això la cancel·lació de la reserva.

Reemborsament del pagament.

Rock the Sport (NUONET GESTIÓN S.L.) actua exclusivament com a servei on-line per a la inscripció, per la qual cosa l’usuari sempre adquireix la inscripció directament a l’Organitzador de l’esdeveniment (OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU). L’anul·lació de la inscripció queda subjecte a la política de cancel·lació de l’organitzador de la prova, cada prova tindrà especificades les condicions particulars.

En cas contrari les condicions a aplicar seran aquestes:

Per poder cancel·lar una inscripció i per tant poder gaudir del reemborsament de les quantitats satisfetes, s’hauran de complir els requisits següents, l’estimació dels quals estarà determinada per l’import pagat i el percentatge de reemborsament que s’estimarà segons la taula següent:
Data cancel·lació abans del esdeveniment | Percentatge de reembolsament
Més de 30 dies | 80%
De 29 a 15 dies | 50%
De 14 a 8 dies | 25%
Menys de 8 dies | 0%

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

Reclamació

Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU està situat al c/ ALEMANYA, 60 (POL. IND. LES COMES) 08700 IGUALADA (BARCELONA) o a través del correu electrònic [email protected].

Desestiment

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Condició física

Cada atleta participa sota la seva responsabilitat i l’organització considerarà que posseeix un nivell de condició física suficient per afrontar-la.
L’organització declina tota la responsabilitat pels danys o perjudicis que el fet de participar a la prova pugui ocasionar al participant.

Suspensió o ajornament de la prova

L’organització es reserva el dret de variar el punt d’arribada o sortida, endarrerir l’hora de sortida, canviar-ne la data o la suspensió.
Si la sortida arribés a produir-se, la prova es donarà per realitzada, encara que es suspengui durant la seva celebració.
En cas que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en risc la integritat física dels participants, podrà disposar la postergació de la prova. En aquest cas, no es reintegrarà ni totalment ni parcialment la inscripció.

Responsabilitat dels participants. Exclusió de responsabilitat de l’organizació

És responsabilitat exclusiva del participant ser apte per a la prova, és a dir, aquest afirma i verifica que està físicament i mentalment preparat, gaudeix de bona salut per afrontar una prova així com que ha passat els reconeixements mèdics oportuns. No tingui cap malaltia o lesió que es pugui agreujar amb la meva participació en aquesta prova. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la seva participació.

Cada participant declara amb la seva inscripció que reuneix les condicions que possibiliten la seva participació a la prova sense generar més inconvenients per a la seva persona, la resta dels participants i l’organització. De forma plena i conscient, cada participant assumeix per a si i com a propis els riscos derivats de la seva participació a la prova, quedant completament exonerada l’organització de tota responsabilitat que pogués sorgir a conseqüència dels danys que la participació a la carrera pogués comportar als participants, els seus causahavents o terceres persones.

Permet el lliure ús del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l’esdeveniment, eximint l’organització, els directors de l’esdeveniment, els col·laboradors, els patrocinadors i els voluntaris de qualsevol responsabilitat o reclamació per part seva. Incloent-hi qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.

L’Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que la participació en aquesta prova pugui ocasionar a si mateix, altres persones i fins i tot en el cas que terceres persones causin danys al participant.

Tot participant, pel sol fet de participar a la prova, accepta les normes assenyalades anteriorment, prevalent en cas de dubte el criteri de l’Organització.

Acceptació del reglament

En fer la inscripció es compromet a complir les regles que regulen la prova.

Autoritza els Serveis Mèdics de la prova que practiquin l’assistència sanitària necessària, encara que no hagi estat sol·licitada. En cas que els serveis mèdics indiquin que s’abandoni la prova per existir risc per a la seva salut, es compromet a acatar la recomanació dels experts sanitaris.

Tots els drets reservats.

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU.

L’ usuari es compromet a respectar els drets de propietat Intel·lectual i industrial titularitat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’ usuari haurà abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU.

Certificat SSL (secure sockets layer )

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU i l’ usuari.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per fer la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviats fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’ usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic [email protected]. Així mateix, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU té seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran celebrats al lloc on aquest tingui residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats al lloc on estigui establert el prestador de serveis .

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia , la qual es troba disponible al següent enllaç : https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 21 de noviembre de 2023